Adatkezelési tájékoztató

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
A fenylabor.hu (Németh Zoltán EV. – adatkezelő) a honlapon ajánlatot kérők adatait az adatvédelemre vonatkozó mindenkor érvényes törvényi előírások betartásával kezeli, tárolja és dolgozza fel. Az erre vonatkozó irányelvek jelen Adatvédelmi nyilatkozatban olvashatók, amely az adatkezelési módszerek mellett az adatvédelemre és a személyes adatok biztonságos kezelésére vonatkozó intézkedéseket is rögzíti.
A fenylabor.hu weboldal az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. $ 9. pontja értelmében adatkezelőnek minősül. A weboldal üzemeltetője (Németh Zoltán EV) szavatolja, hogy a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, illetve a 2018. 05.25. napjától életbe lépő, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet (GDPR) rendelkezéseit figyelembe véve jár el.

2. A NYILATKOZATBAN HASZNÁLT KIFEJEZÉSEK ÉS TÖRVÉNYI DEFINÍCIÓI
személyes adat: az igénybe vevővel kapcsolatba hozható adat – különösen az igénybe vevő neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az igénybe vevőre vonatkozó következtetés;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
igénybe vevő: az a nagykorú természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy szervezet, aki az információs társadalommal összefüggően a honlapon szolgáltatást vesz igénybe;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az igénybe vevővel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

3. SZEMÉLYES ADATOK FELVÉTELE, FELHASZNÁLÁSA, KEZELÉSE
A fenylabor.hu (Németh Zoltán EV) kizárólag olyan személyes adatokat gyűjt és dolgoz fel, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésére. Ezen adatokra (különösképpen az alábbi adatokra: név, telefonszám, e-mail cím) az Igénybe vevő részére nyújtott szolgáltatások biztosításához és fejlesztéséhez, továbbá jelen Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célok eléréséért van szükségünk.
A fenylabor.hu (Németh Zoltán EV) a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően, csak addig tárolja az Ön személyes adatait, amíg a meghatározott célok megvalósítása érdekében indokolt, illetve ameddig Ön az adatok kezeléséhez való hozzájárulását vissza nem vonja.
A fenylabor.hu (Németh Zoltán EV) az Igénybe vevő személyes adatait semmilyen esetben sem adja át, továbbítja, illetve teszi nyilvánossá az adatfeldolgozással megbízott cégen kívül harmadik személynek, kivéve, ha erre jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelezi. Az igénybe vevő adatai megadásával kifejezetten hozzájárul a jelen szabályzat irányelvei alapján történő adatkezeléshez.

4. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME
A fenylabor.hu (Németh Zoltán EV) mindent megtesz, hogy az Ön által szolgáltatott adatokat a lehető legnagyobb biztonsággal kezelje, hogy azok ne jussanak illetéktelen harmadik személyek tudomására. A fenylabor.hu a kezelt adatokat továbbadni sem reklámcélú felhasználásra, sem egyéb más célra – az Igénybe vevő kifejezett hozzájárulása nélkül – nem jogosult. Interneten gyűjtött adatai védelmében a fenylabor.hu (Németh Zoltán EV) mindent elkövet az adatok biztonságos kezelése érdekében.

5. SZEMÉLYES ADATOK MÓDOSÍTÁSA, FRISSÍTÉSE, TÖRLÉSE
Az Igénybe vevő bármikor kérhet felvilágosítást a fenylabor.hu (Németh Zoltán EV) által kezelt adatairól. Szükség esetén aktualizálhatja őket, illetve bármikor indoklás és korlátozás nélkül ingyenesen kérheti azok módosítását, továbbá azok fenylabor.hu (Németh Zoltán EV) adatbázisából való törlését elektronikus úton a következő címre küldve: fenylabor@fenylabor.hu.

6. „COOKIE”-K
A fenylabor.hu weboldalon gyűjtött személyes adatok mellett előfordulhat, hogy személyes adatnak nem minősülő információt, adatot, véleményt kérünk Öntől, melyhez személyes adatainak megadása nem szükséges. A személyes adatnak nem minősülő adat megadásával Igénybe vevő hozzájárul a fenylabor.hu (Németh Zoltán EV) weboldal tartalmi fejlesztéséhez, valamint ahhoz, hogy jobban megértsük látogatóink weboldal-látogatási szokásait. Az Európai Uniós törvények értelmében felhívjuk a látogatók figyelmét arra, hogy fenylabor.hu (Németh Zoltán EV) a profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez, például a böngésző típusa, a belépés dátuma és ideje stb., úgynevezett cookie-kat használ. A cookie-k olyan adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról az Ön számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal meglátogatásával, és amelyek az oldal látogatásához szükségesek. Önmagukban nem használhatók fel a látogató személyazonosságának beazonosítására.

7. KIKÖTÉS
A fenylabor.hu (Németh Zoltán EV) fenntartja magának a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat egyoldalú módosítására. Az erre vonatkozó információközlést az adatkezelő 20 nappal korábban közzéteszi weboldalán.
Az Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat jelen szabályzat elolvasásával minden érintett fél tudomásul veszi és elfogadottnak tekinti.

8. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI:
Név: Németh Zoltán EV 
Székhely: 2314 Halásztelek, Szilárd Leó utca 25
 Adószám: 65789609-1-33
Telefonszám: +36 20 390-7587
E-mail: fenylabor@fenylabor.hu
Kelt. Halásztelek, 2024. 01. 01.

IMPRESSZUM

Weboldal üzemeltetője:

Vállalkozó neve: Németh Zoltán egyéni vállalkozó

Székhely: 2314 Halásztelek, Szilárd Leó utca 25

Adószám: 65789609-1-33

Telefonszám: +36 20 390 7587
E-mail cím: fenylabor@fenylabor.hu
Tárhelyszolgáltató adatai:
Cégnév: Tárhely.Eu Kft.
Székhely: 1144, Budapest, Ormánság u. 4
Adószám: 14571332-2-42
Telefonszám: +36 1 789 2 789
E-mail cím: info@tarhely.eu